مرور محصولات و خدمات

فضا
ترنسفر ماهیانه
پارک دامنه
دامنه اضافه
پایگاه داده ها
تعداد ایمیل
کنترل پنل
ریموت بکاپ
ماهانه
سه ماهه
شش ماهه
یکساله
هاست 500 مگابایت اقتصادی

500 مگابایت
نامحدود
نامحدود
5هزارتومان
5 عدد
5عدد
Cpanel
ندارد
ندارد
ندارد
10000تومان
18000تومانهاستینگ 1گیگ اقتصادی

1000 مگابایت
نامحدود
نامحدود
5هزارتومان
نامحدود
10عدد
Cpanel
ندارد
ندارد
ندارد
17500تومان
33000تومانهاستینگ 2 گیگ اقتصادی

2000 مگابایت
نامحدود
نامحدود
5هزارتومان
نامحدود
نامحدود
Cpanel
ندارد
ندارد
ندارد
30000تومان
58000تومانهاستینگ 5 گیگ اقتصادی

5000 مگابایت
نامحدود
نامحدود
5هزارتومان
نامحدود
نامحدود
Cpanel
ندارد
ندارد
ندارد
60000تومان
110000تومان