مرور محصولات و خدمات

فضا
ترنسفر ماهیانه
پارک دامنه
دامنه اضافه
پایگاه داده ها
تعداد ایمیل
کنترل پنل
ریموت بکاپ
هاستینگ 500 مگابایت حرفه ای

500 مگابایت
10گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
داردهاستینگ 500 مگابایت سازمانی

500 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
داردهاستینگ 1گیگ حرفه ای

1گیگ
20گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
داردهاستینگ 1گیگ سازمانی

1گیگ
20گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
داردهاستینگ 2 گیگ حرفه ای

2گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
داردهاستینگ 5 گیگ حرفه ای

5گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد